استفاده ابزاری نژادپرستان از علم زیست شناسی انسانی

علم نازی ها: سربازهای آزمایشگاهی هیتلر

… دانشمندان باقی‌ مانده که به دانشمندان آریایی معروف بودند مجبور بودند تا خود را با رژیم جدید تطبیق دهند. آنها در صدد تکامل و بی‌ نقص کردن نژاد آلمانها بودند. این هدف تکامل نژادی بدنبال کوچکترین بیماری ژنتیکی در نسل‌های پیشین افراد می‌گشت و اگر کسی‌ از این تحقیقات ناموفّق بیرون میامد به زور عقیم شده و از زاد‌‌و ولد او جلوگیری میشد …


بخش: موزیک و فیلم | چاپ چاپ | بدون نظر
 


نظریزی یازین / ارسال نظر